Proiectarea și execuția corectă a pardoselilor (II)

Pardoseli » Rezidentiale | 24 martie 2015
Pardoseala

Consultant Marius Filipașcu

Revenim la serialul început în numărul anterior și care va continua, pe parcursul mai multor numere, propunându-ne să vă prezentăm normele și normativele importante care sunt în vigoare în România și care se referă la pardoseli. De asemenea vom insera comentarii și vă vom ilustra, chiar și prin scheme, ceea ce prezentăm. Considerăm că acest serial se adresează în principal și în egală măsură proiectanților și executanților, dar va fi util și pentru beneficiari.

Ne propunem să acordăm o importanță sporită:
 • clasificării pardoselilor
 • caracteristicilor care definesc performanța pardoselilor
 • definirii corecte a materialelor și operațiilor implicate de punerea în operă, inclusiv prin comentarea unor denumiri greșite existente (din păcate, uzual) în piața noastră.
Revenim la "Normativul privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţiile civile", indicativ GP 037/98. Specificăm faptul că, în continuare, nu am extras pasaje ad literam din normativ, ci am intervenit în text acolo unde am considerat că exprimarea din normativ este lacunară.
Pe de altă parte, am intervenit în text inserând note și explicații marcate prin scriere cursivă (italic).
În plus, am înlocuit anumite pasaje din normativ, atunci când am considerat că acestea conțin incorectitudini sau/și sunt incomplete – pasajele introduse de noi fiind cele încadrate.
Deși în cadrul normativului nu se definește de la început semnificația pardoselii, considerăm că, în prezentarea noastră, trebuie să o facem, pentru a ști de la început despre ce vorbim.

Pardoseala este (în acceptul normativului menționat, unanim accepabil) un ansamblu format din:
 • strat de uzură (pardoseala finită sau ”îmbrăcămintea de pardoseală” conform denumirii din normativ)
 • unul sau mai multe straturi intermediare
 • strat suport.

Pardoseala se va construi (executa), pe o bază:
► pământ – doar în cazul anumitor pardoseli exterioare
►strat suport brut – placa de beton a primului nivel subteran și care nu este radier
►stratul suport structural
    ■ radier
    ■ planşeu (beton, lemn, structură metalică)

Stratul suport poate avea următoarele funcţiuni:
 • strat de completare, de pantă;
 • strat de egalizare;
 • straturi de protecţie peste straturi intermediare destructibile;
 • dală flotantă.

Dala flotantă este un subansamblu fonoizolant (care asigură și termoizolare) compus din:
♦ dala propriu-zisă, realizată din:
• dale din beton armat, plăci din așchii sau fibre de lemn, plăci din ipsos armat;
• şape armate;
• betoane turnate
♦ elemente de fixare a dalei, în cazul plăcilor din fibre de lemn aglomerate - căpriori, rigle
♦ strat de protecţie tehnologică - de exemplu folii de separație sau protecție, hârtie craft;
♦ strat de izolare fonică
♦ strat de egalizare care se execută când fonoizolaţia nu poate prelua denivelările bazei.

Stratul intermediar poate avea următoarele funcţiuni:
 • termoizolare
 • fonoizolare
 • strat de protecţie tehnologică - se foloseşte, de exemplu, pentru a se evita crearea de punţi rigide în masa stratului de izolare fonică prin pătrunderea laptelui de ciment în timpul turnării dalei flotante.
NOTĂ: în unele cazuri, stratul intermediar se numește substrat (din engleză, underlayer).
Stratul de uzură (pardoseala finită, cum înțeleg noi să o denumim) este supus direct tuturor sarcinilor şi acţiunilor în timpul utilizării.
Stratul de uzură trebuie să asigure:
- rezistenţa la sarcini statice şi dinamice, respectiv rezistența la abraziune și zgâriere, funcţie de activităţile ce se desfăşoară;
- siguranţa în utilizare - în special în ceea ce privește alunecarea și împiedicarea;
- confortul termic şi acustic;
- clasa de combustibilitate normată;
- igiena şi protecţia mediului;
- confort tactil şi estetic;
- posibilitatea de reparare sau înlocuire în funcţie de cerinţele utilizatorilor în timpul sau la sfârșitul duratei de viaţă.


Vom prezenta în continuarea câteva prevederi importante ale normativului cu privire la obligațiile proiectanților și executanților.

Art 2.1.2: ”La alcătuirea documentaţiei de execuţie pentru pardoseli, proiectantul de specialitate va respecta reglementările prezentului normativ şi a celor conexe ţinând cont de specificaţiile de performanţă ale pardoselilor (tabelele nr. 2, 3, 4) şi recomandările din anexa Caietului I, în care este prezentată clasificarea UPEC a unităţilor funcţionale.”
NOTĂ: În concluzie, proiectantul este obligat să specifice nivelul de performanță a pardoselilor prin indicarea nivelului minim acceptat în cazul fiecărui parametru care definește performanță și diferențiază, din punctul de vedere al performanței, o soluție de alta.
OBSERVAȚIE: În cazul în care executantul sau beneficiarul nu găsesc speificațiile care definesc nivelul de performanță al pardoselilor în documentația proiectului, trebuie să o solicite proiectantului, înainte de a se demara ofertarea sau execuția pardoselii.

Art.4.1. ”Pentru asigurarea calităţii pardoselilor sunt necesare următoarele acţiuni:
-    verificarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie funcţie de tipurile de pardoseli;
-    verificări pe parcursul executării lucrărilor de pardoseli (verificarea calităţii stratului pe care se poziţionează pardoseala, verificarea calităţii stratului suport şi a eventualelor straturi intermediare, verificarea stratului de uzură);
-    recepţia pardoselilor.
Prin caietul de sarcini proiectantul va specifica condiţiile de:
- urmărire a comportării în exploatare;
- întreţinere, reparaţii şi postutilizare.”
NOTĂ: se observă că prima etapă importantă pentru a avea o pardoseală de calitate este verificarea proiectului și a detaliilor de execuție; ca atare, stimați beneficiari, dacă nu considerați că sunteți în măsură să faceți aceste verificări, apelați la seviciile unui specialist.

Art.4.2. Obligaţiile şi răspunderile proiectanţilor – spicuiri foarte importante
-    Să aleagă structura de pardoseală adecvată în funcţie de cerinţele utilizatorilor şi performanţele materialelor utilizate.
-    Să asigure prin proiect toate detaliile de execuţie specifice structurii de pardoseală.
-    Să elaboreze caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile pardoselilor.
-    Să stabilească prin proiect fazele de execuţie şi să participe pe şantier la verificările de calitate legate de acestea.
-    Să stabilească modul de tratare a defectelor apărute in exploatarea pardoselilor.
Art.4.3. Obligaţiile executanţilor – spicuiri foarte importante
-    Începerea execuţiei lucrărilor numai în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi.
-    Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu.
-    Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinate ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor.
-    Soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului.
-    Utilizarea in execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice care conduc la realizarea cerinţelor.
-    Respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor.
-    Orice modificare a prevederilor din proiect se poate face numai după obţinerea acordului scris al proiectantului şi investitorului.
-    Supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate.
-    Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de pardoseli.
NOTĂ: chiar dacă pare irealizabil, în România, ar trebui ca fiecare dintre firmele care execută pardoseli să-și propună să îndeplinească toate cerințele de mai sus.

Art. 4.4. Verificări pentru asigurarea calităţii pe parcursul executării lucrărilor, prevederi generale – spicuiri foarte importante
4.4.1. Orice lucrare de execuţie a unei pardoseli va fi începută numai după verificarea şi recepţionarca suportului, operaţii care se efectuează şi se înregistrează conform prevederilor capitolelor respective inclusiv în ce priveşte realizarea elementelor geometrice.
4.4.2. Verificări de calitate la materiale: toate materialele care intră în componenţa unei pardoseli se vor utiliza numai după ce s-a verificat respectarea soluţiilor din proiect, inclusiv a tehnologiilor de aplicare.

CLASIFICAREA PARDOSELILOR


clasificare pardoseli

PARDOSEALA SI BAZA
UPEC

Sistem francez de certificare a pardoselilor finite elaborat de CSTB (Centrul Francez Științific și Tehnic pentru Clădiri)

UPEC

(Va urma)

Sisteme profesionale pentru pardoseli